Algemene Voorwaarden

onderwerp : ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTEN VAN
BEVEILIGINGSDIENSTEN DOOR No-Point Security ND 2045

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hoofddorp.

INHOUDSOPGAVE Deel I. Algemene Bepalingen

Hoofdstuk 1. Definities

Hoofdstuk 2

2.1 Algemeen
2.1.1 Toepasselijkheid
2.1.2 Aanbiedingen en offertes

2.2 Uitvoering van de Overeenkomst
2.2.1 Algemeen
2.2.2 Arbeidsomstandigheden en middelen
2.2.3 Kleding
2.2.4 Beperking van dienstverlening
2.2.5 Strafbare feiten
2.2.6 Sleutels

2.3 Tarief
2.3.1 Algemeen
2.3.2 Prijswijziging

2.4 Betaling
2.4.1 Facturering en betalingstermijnen
2.4.2 Gedeeltelijke betwisting en opschorting
2.4.3 Toerekening van betaling

2.5 Duur van de Overeenkomst
2.5.1 Onbepaalde tijd
2.5.2 Bepaalde tijd

2.6 Ontbinding

2.7 Overmacht
2.7.1 Omschrijving
2.7.2 Gevolgen

2.8 Intellectueel eigendom

2.9 Geheimhouding

2.10 Personeel
2.10.1 Eisen
2.10.2 Inwerken en opleiding
2.10.3 Overname Personeel

2.11 Reclames

2.12 Aansprakelijkheid
2.12.1 Beperkingen
2.12.2 Verweer Personeel
2.12.3 Vrijwaring

2.13 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Beveiligingsdiensten
Alle vormen van dienstverlening door opdrachtnemer op het terrein van beveiliging en bewaking.

Diensten
De door opdrachtnemer te verrichten diensten zoals blijkt uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Object
Het pand of perceel, inrichting, complex waarop de diensten betrekking hebben e.e.a. in ruime zin des woords.

Objectbeveiliging
Beveiligingsdiensten door Personeel van opdrachtnemer dat is gestationeerd in of bij het Object.

Opdrachtgever
De partij(en) die al of niet via een gemachtigde met opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Opdrachtnemer
No-Point Security, inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Hoofddorp: 61865036. ND nummer 2045.

Overeenkomst
De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarvan deze voorwaarden deel uitmaken.

Personeel
Alle (hulp)personen, al dan niet in dienst bij opdrachtnemer, die door opdrachtnemer worden ingezet bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

Sleutels
Sleutels, keycards, afstandsbedieningen en alle andere mogelijke middelen waardoor toegang tot een Object kan worden verkregen.

Tarief
De vergoeding die de opdrachtgever dient te betalen voor de overeengekomen diensten.

HOOFDSTUK

2 2.1 Algemeen

2.1.1 Toepasselijkheid

2.1.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding/offerte en iedere overeenkomsttussen de opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken, dan wel bepalingen van één van de hoofdstukken van deel II van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een overeenkomst voorafgaan en op de diensten en werkzaamheden die vóór het sluiten daarvan door opdrachtnemer zijn verricht.

2.1.1.2 Opdrachtnemer is niet gebonden aan de Algemene Voorwaarden die door opdrachtgever van toepassing zijn verklaard, tenzij opdrachtnemer die voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In het geval de opdrachtgever zijn algemene voorwaarden in het algemeenvan toepassing heeft verklaard op zijn orders en/of overeenkomsten prevaleren de Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer, tenzij ingevolge een schriftelijk vastgelegde afspraakdaarvan wordt afgeweken.

2.1.1.3 Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigdworden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig vantoepassing. In plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zullen voorwaarden van toepassing zijn die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

2.1.2 Aanbiedingen en offertes

2.1.2.1 Alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding/offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. Opdrachtnemer is slechts aan zo’n aanbieding/offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan binnen de in de aanbieding/offerte genoemde termijn door opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Indien door opdrachtnemer geen termijn van aanvaarding is genoemd vervalt de aanbieding/offerte 30 dagen na datum aanbieding/offerte.

2.1.2.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is opdrachtnemer niet gebonden aan afwijkingen die voorkomen in de aanvaarding door opdrachtgever van de aanbieding/offerte van opdrachtnemer.

2.1.2.3 Bij een samengestelde aanbieding/offerte voor meerdere diensten bestaat geen verplichting voor Opdrachtnemer tot het verrichten van een gedeelte van de diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, indien het andere gedeelte niet wordt aanvaard.

2.1.2.4 De Overeenkomst komt tot stand door en op het moment van:

a. Het verzenden van een opdrachtbevestiging door de Opdrachtgever, of
b. Het schriftelijk bevestigen door de Opdrachtnemer van een order, of
c. Het aanvaarden van een aanbieding/offerte bedoeld in art.
d. De feitelijke aanvang van werkzaamheden en/of diensten door de opdrachtnemer.

2.2 Uitvoering van de Overeenkomst

2.2.1 Algemeen

2.2.1.1 De verbintenis van opdrachtnemer is een inspanningsverplichting waarbij opdrachtnemer despecifieke eisen van vakmanschap die de dienstverlening met zich brengt in acht zal nemen.Opdrachtnemer zal van overheidswege gestelde voorschriften die van toepassing zijn op de diensten naleven. Alle eisen die door opdrachtgever aan diensten worden gesteld moeten met opdrachtnemer nadrukkelijk zijn overeengekomen.

2.2.1.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde Diensten te laten verrichten door derden.

2.2.2 Arbeidsomstandigheden en middelen

2.2.2.1 Opdrachtgever verplicht zich om opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheids eisen en andere overheidsvoorschriften. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en (hulp) materialen, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer wordt verstrekt. Indien opdrachtgever niet tijdig aan deze verplichting voldoet, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of extra kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van opdrachtgever, waaronder kosten van het door opdrachtnemer zelf verkrijgenvan die middelen, volgens gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

2.2.2.2 Indien door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst diensten worden verricht in of bij het Object, draagt opdrachtgever zorg voor in redelijkheid gewenste faciliteiten. Deze faciliteiten omvatten in ieder geval communicatiemiddelen, voldoende verwarming, verlichting, stroomvoorziening, toiletvoorziening, telefoon, brandblusapparatuur en een EHBO-uitrusting.

2.2.2.3 Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee het personeel van opdrachtnemer haar diensten verleent, op zodanige wijze inrichten en onderhouden en zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat het personeel bij het verlenen van de diensten schade lijdt. Opdrachtgever zal opdrachtnemer regelmatig informeren over de aanwezigheid en de plaatsvan alle materialen en situaties in het Object die als gevaarlijk voor het Personeel kunnen worden beschouwd.

2.2.3 Kleding

Het Personeel zal tijdens de dienstverlening een uniform van opdrachtnemer dragen, tenzij met opdrachtgever nadrukkelijk anders is overeengekomen en wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

2.2.4 Beperking van dienstverlening

2.2.4.1 De dienstverlening door opdrachtnemer is beperkt tot de Diensten genoemd in de overeenkomst en de – voor zover van toepassing – Objectgebonden werkinstructies die inonderling overleg door opdrachtgever en opdrachtnemer worden opgesteld.

2.2.4.2 In geen geval zal de dienstverlening kunnen bestaan uit het breken van werkstakingen, het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, dan wel het betrokken raken bij geschillen tussen opdrachtgever en één of meerdere derden of daarmee vergelijkbare activiteiten.

2.2.5 Strafbare feiten

Indien opdrachtnemer een strafbaar feit ontdekt, dan rapporteert hij dat aan opdrachtgever.Opdrachtgever is bevoegd tot het doen van aangifte van dit strafbaar feit. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zelf aangifte te doen indien het nalaten daarvan mogelijk kan leiden tot schade voor opdrachtnemer of indien opdrachtnemer door het nalaten van aangifte mogelijk zelf een strafbaar feit pleegt. Aangifte door opdrachtnemer geschiedt onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden of opdrachtgever ten gevolge van de aangifte.Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken dien aangaande.

2.2.6 Sleutels

2.2.6.1 Sleutels die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld worden gedurende twee maanden na beëindiging van de overeenkomst door opdrachtnemer bewaard; uit veiligheidsoverwegingen zal daarna vernietiging plaatsvinden. Opdrachtgever is gehouden de Sleutels binnen die twee maanden af te halen. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de sleutels aan opdrachtgever doen toekomen. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten daarvan aan opdrachtgever inrekening te brengen.

2.2.6.2 Indien Sleutels tijdens de looptijd van de overeenkomst kwijtraken of verloren gaan, verplicht opdrachtgever zich binnen 48 uur zorg te dragen voor vervanging van sloten en/of sleutelsystemen en nieuwe sleutels ter beschikking te stellen aan opdrachtnemer.Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die na het verstrijken van de 48-uurs termijn ontstaat. Voor schade binnen de 48-uurstermijn wordt verwezen naar artikel 2.12.

2.3 Tarief

2.3.1 Algemeen

2.3.1.1 Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen Tarief voor de overeengekomen dienstenvolledig en tijdig te betalen. Opdrachtgever heeft geen recht op korting of verrekening.

2.3.1.2 De door opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten,tenzij anders overeengekomen.

2.3.2 Prijswijziging Indien tijdens de duur van de overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden waaronder tenminste te beschouwen verhogingen ten gevolge van wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen en andere Cao-kosten of premieverhoging, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van onkostenvergoedingen, alsmede stijgingen van directe en indirecte (externe) kosten, is opdrachtnemer gerechtigd de met opdrachtgever overeengekomen prijs tussentijds teverhogen, met inachtneming van in dit verband door de overheid gestelde en nog te stellen regels. Deze bevoegdheid ontstaat eerst nadat drie maanden zijn verstreken sedert het tijdstip waar op opdrachtnemer en opdrachtgever de overeenkomst hebben gesloten.

2.4 Betaling aan de opdrachtgever kan / wordt een voorschotnota toegezonden in verband met de te verrichtenwerkzaamheden ter hoogte van 100% van de prijs, welke voorschotnota voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht dient te zijn betaald; Bij gebreke van voldoening van de voorschotnota binnen de boven genoemde termijn, is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomstop te schorten tot betaling van de voorschotnota heeft plaatsgevonden.

2.4.1 Facturering en betalingstermijnen opdrachtgever is verplicht tot betaling van de factuur binnen 8 dagen na factuurdatum / opeen door opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij op de factuur een afwijkende betalingstermijn is gesteld. Indien binnen de vermelde termijn geen betaling heeft plaats gevonden, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is voortsverschuldigd alle redelijke kosten die Opdrachtnemer maakt ter verkrijging van voldoeningbuiten rechte, daaronder begrepen de kosten van een incassobureau, advocaat en/ofdeurwaarder. Opdrachtnemer zal bij verzuim tenminste €40,00 als buitengerechtelijke kosten in rekening mogen brengen; in geval de werkelijke kosten van de buitengerechtelijke maatregelen hoger zijn, is opdrachtgever dit hogere bedrag verschuldigd.

2.4.2 Gedeeltelijke betwisting en opschorting

2.4.2.1 Indien opdrachtgever de juist heid van één of meerdere facturen gedeeltelijk betwist, ontslaat dat opdrachtgever niet van zijn verplichting om het onbetwiste gedeelte van die facturen binnen de betalingstermijn te voldoen. Een ondeugdelijke betwisting kan nimmer een geldige reden zijn voor een gehele of gedeeltelijke weigering van opdrachtgever om de facturen van opdrachtnemer te voldoen.

2.4.2.2 Indien facturen van opdrachtnemer niet tijdig worden voldaan heeft opdrachtnemer het rechtzijn werkzaamheden op te schorten tot dat opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

2.4.2.3 Indien de facturen van opdrachtnemer herhaaldelijk te laat worden betaald heeft opdrachtnemer het recht om in afwijking van de overeengekomen betalingstermijnen een voorschot te verlangen ter hoogte van maximaal drie maal de laatst verzonden termijnfactuur.

2.4.3 Toerekening van betaling

Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaatsalle verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats opeisbare facturen die het langstopen staan, ook indien opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

2.5 Duur van de overeenkomst oen overeenkomst kan voor onbepaalde of bepaalde tijd worden overeengekomen. In beginsel wordt de overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd met een duur van 12 maanden, tenzij inde individuele overeenkomst een andere keuze met inachtneming van art. 2.1.2 is vastgeld.

2.5.1 Onbepaalde tijd Elk van partijen is gerechtigd een overeenkomst voor onbepaalde tijd tegen het eind van ieder kalenderjaar bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

2.5.2 Bepaalde tijd een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geachtte zijn verlengd voor dezelfde periode, tenzij door opdrachtgever of opdrachtnemer bij aangetekende brief uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode tekennen is gegeven dat de overeenkomst bij einde van de termijn afloopt.

2.6 Ontbinding

Elk der partijen kan de overeenkomst ontbinden indien de wederpartij – nadat een in eenschriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn is verstreken – tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst. Elk der partijen is tevens gerechtigdde overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement ofsurseance van betaling van de wederpartij, of in het geval op de wederpartij wetschuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegepast.

2.7 Overmacht

2.7.1 Omschrijving onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle omstandigheden,voorzien of onvoorzien, die niet aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen geheel of ten dele na te komen. Hieronder worden in ieder geval begrepen terrorisme, kwaadwillige besmetting, alsmede van overheidswege en/of door derden getroffen maatregelen om het dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden, of – indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt – de gevolgen daarvan te beperken. Voorts zijn hieronder begrepenwerkstakingen binnen de onderneming van opdrachtnemer, stakingen elders voor zover opdrachtnemer daardoor in zijn dienstverlening wordt beperkt, het niet voldoen door leveranciers van opdrachtnemer aan hun verplichtingen, alsmede extreme weer- enverkeersomstandigheden.

2.7.2 Gevolgen

2.7.2.1 In geval van overmacht is opdrachtnemer zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor een periode van ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst direct te ontbinden, zonder dat er voor opdrachtnemer een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert tijdens de uitvoering van de overeenkomst intreedt.

2.7.2.2 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betreft.

2.8 Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op door opdrachtnemer verstrekte bescheiden, zoalsrapporten, advies, ontwerpen, schetsen, beschrijvingen, tekeningen, software en door hem geleverde programmatuur blijven van opdrachtnemer. De betreffende bescheiden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

2.9 Geheimhouding beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard vande informatie.

2.10 Personeel.

2.10.1 Eisen

Opdrachtnemer kiest het personeel voor de ten behoeve van opdrachtgever uit te voeren diensten aan de hand van de door opdrachtgever verstrekte informatie en met inachtneming van de eisen waaraan het Personeel op grond van de overeenkomst tussen partijen en de wet moet voldoen. Binnen voormeld kader is opdrachtnemer vrij in de keuze van haar personeel.Indien het door opdrachtnemer ingezette personeel niet blijkt te voldoen aan de overeengekomen eisen en binnen redelijke termijn ook niet aan die eisen zal kunnen voldoen,dan wel de werkzaamheden structureel niet naar behoren verricht, zal opdrachtnemer opschriftelijk verzoek van opdrachtgever en na overleg met opdrachtgever het betreffende personeel vervangen.

2.10.2 Inwerken en opleiding Indien het noodzakelijk is dat personeel van oppdrachtnemer moet worden ingewerkt door opdrachtgever en/of speciaal ten behoeve van de werkzaamheden voor opdrachtgever een opleiding moet volgen, dan komen de kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever.

2.10.3 Overname Personeel/Oproepkrachten/Concurrentiebeding

2.10.3.1 Opdrachtgever is het niet toegestaan, tenzij na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de zijde van opdrachtnemer, met (een) oproepkracht(en) en/of werknemer(s) van opdrachtnemer en/of derden, die werkzaamheden verricht(en) op enigerlei andere wijze voor zich werkzaam te laten zijn, gedurende de periode van de in de overeenkomst gestelde werkzaamheden en een periode van twee jaar na beëindiging daarvan;

2.10.3.2 Voor iedere overtreding van de opdrachtgever van het in het voorgaande artikellidgestelde is de opdrachtgever op straffe van een direct opeisbare boete van € 15.000,00 verschuldigd per overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding van dit artikel voortduurt, onverminderd het recht van opdrachtnemer opvolledige schadevergoeding en zonder dat enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist.

2.11 Reclames klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen nadat hij het gebrek in de prestatie heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de aard en de omvang van de klachten, te worden gemeld aan opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer een klacht gegrond acht, zal de opdrachtnemer de diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk of zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeen gekomen diensten onmogelijk of zinloos is, zal opdrachtnemer alleen aansprakelijk zijn binnen de grenzen van hoofdstuk 2.12.

2.10.2 Inwerken en opleiding Indien het noodzakelijk is dat personeel van opdrachtnemer moet worden ingewerkt door opdrachtgever en/of speciaal ten behoeve van de werkzaamheden voor opdrachtgever een opleiding moet volgen, dan komen de kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever.

2.10.3 Overname Personeel/Oproepkrachten/Concurrentiebeding

2.10.3.1 Opdrachtgever is het niet toegestaan, tenzij na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de zijde van opdrachtnemer, met (een) oproepkracht(en) en/of werknemer(s) van opdrachtnemer en/of derden, die werkzaamheden verricht(en) op enigerlei andere wijze voor zich werkzaam te laten zijn, gedurende de periode van de in de overeenkomst gestelde werkzaamheden en een periode van twee jaar na beëindiging daarvan;

2.10.3.2 Voor iedere overtreding van de opdrachtgever van het in het voorgaande artikellidgestelde is de opdrachtgever op straffe van een direct opeisbare boete van € 15.000,00 verschuldigd per overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 1.000,00 voor iedere dag datde overtreding van dit artikel voortduurt, onverminderd het recht van opdrachtnemer opvolledige schadevergoeding en zonder dat enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist.

2.11 Reclames Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen door opdrachtgever binnen 8 dagennadat hij het gebrek in de prestatie heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, schriftelijk, ondernauwkeurige opgave van de aard en de omvang van de klachten, te worden gemeld aanOpdrachtnemer. Indien opdrachtnemer een klacht gegrond acht, zal opdrachtnemer de diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk of zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen diensten onmogelijk of zinloos is, zal opdrachtnemer alleen aansprakelijk zijn binnen de grenzen van hoofdstuk 2.12.

2.12 Aansprakelijkheid

2.12.1 Beperkingen

2.12.1.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door opdrachtgever aan te tonen – grove schuld of opzet van opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijf- en gevolgschade,waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst. Voorschade die het gevolg is van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met terrorisme of kwaadwillige besmetting is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

2.12.1.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die bij een correcte uitvoering van de diensten onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van door de omstandigheden geëiste spoed. De regels van zaakwaarneming (artikel 6:198-202 BW) zijn onverkort van toepassing. Opdrachtnemer is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van eenwijze van werken die bij opdrachtgever bekend is en waartegen hij schriftelijk geen bezwaar heeft gemaakt.

2.12.1.3 Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van de door opdrachtgever opgegeven personen, (de gevolgen van) computer-, semafoon-, telefoon- of telefaxstoringen, programmeringfouten, storingen of verbrekingen van een vaste lijnverbinding, waar dan ook door veroorzaakt.

2.12.1.4 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot de hoogte vande overeengekomen vergoeding van opdrachtnemer op jaarbasis, met een maximumvan € 50.000,00 per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, en eenmaximum van € 1.000.000,00 per Opdrachtgever per jaar, tenzij in voorkomendegevallen door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer, een lager bedrag wordt uitgekeerd. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van opdrachtnemer wordt uitgekeerd.Opdrachtnemer zal op verzoek van opdrachtgever informatie verstrekken over zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Voor schade die het gevolg is van de omstandigheid dat sleutels, die in het kader vande uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtnemer zijn toevertrouwd, door opdrachtnemer zijn kwijt geraakt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 2.500,00 per gebeurtenis, met een maximum van € 10.000,00 per opdrachtgever per jaar.

2.12.2 Verweer Personeel

Het personeel van opdrachtnemer kan zich jegens opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.

2.12.3 Vrijwaring opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden jegens opdrachtnemerter zake van verlies van of schade aan Objecten en zaken waarvoor opdrachtnemer diensten verricht. Voorts vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer van vorderingen van Personeel van opdrachtnemer tot vergoeding van schade geleden door dat Personeel in de uitvoering van dewerkzaamheden c.q. tijdens het verrichten van diensten ten behoeve van opdrachtgever,tenzij die schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van dat personeel.

2.13 Bevoegde rechter en toepasselijk rechtGeschillen over de overeenkomst en de nakoming daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, of enige andere ter zake bevoegde rechter, indien opdrachtnemer verkiest. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

DEEL II. SEGMENTSBEPALINGEN / BIJZONDERE ACTIVITEITEN HOOFDSTUK

3.1 Waarschuwen en gegevensverwerking

3.1.1 Opdrachtnemer zal alleen de instanties en personen waarschuwen conform de schriftelijkeinstructies door opdrachtgever. Opdrachtnemer zal daarbij zoveel mogelijk de door opdrachtgever opgegeven volgorde aanhouden, maar is daaraan niet gebonden.Opdrachtnemer staat niet in voor het adequaat ingrijpen door de gewaarschuwde Personenen/of overheidsinstanties.

3.1.2 Opdrachtnemer heeft het recht schriftelijke gegevens afkomstig van Opdrachtgever op te slaan in een digitale databank. Wijzigingen van die gegevens moeten door opdrachtgeverschriftelijk worden doorgegeven aan opdrachtnemer. Mutaties die door opdrachtgever worden opgegeven zullen in deze databank worden verwerkt. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer een actueel overzicht van de in de databank geregistreerde gegevens toezenden.

3.2 Openings- en sluitrondes opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vertragingen van openingen en sluitingen van het Object die het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden, zoals ongewone verkeersdrukte en weersomstandigheden.

3.3 Objectbeveiliging

3.3.1 Rooster opdrachtnemer zal het vereiste Personeel beschikbaar stellen overeenkomstig een met opdrachtgever overeengekomen rooster. Extra uren zullen opdrachtgever afzonderlijk inrekening worden gebracht. Voor een korte dienst (minder dan 5 (vijf) uur wordt tenminste 5 (vijf) uur in rekening gebracht.

3.3.2 Minder uren Indien door Opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever minder uren worden geleverd dan waarin het rooster voorziet, leidt dat niet tot een vermindering van de prijs.

3.3.3 Huisregels

Het personeel van opdrachtnemer zal de voor het Object geldende reglementen en/of huisregels naleven, voor zover de door het personeel te verrichten taken dat toelaten.